Het verheugt ons zeer dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. Gegevensbescherming heeft voor Martina van der Veer een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van Martina van der Veer is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de General Data Protection Regulation (GDPR), en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op Martina van der Veer. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Martina van der Veer heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, waardoor absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve wijze aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Martina van der Veer is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het algemene publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

 • a) persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verantwoordelijke voor de verwerking

  Voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden vastgesteld, kan in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen.

 • h) Processor

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

2. naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is de:

Martina van der Veer
Olijfhout 34
2994 HV Barendrecht
Nederland

E-mail: hallo@martina-vanderveer.com
Website: www.martina-vanderveer.com

3. koekjes

De internetpagina's van Martina van der Veer maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Martina van der Veer de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Cookies kunnen worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren ten gunste van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

4. verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van Martina van der Veer verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Martina van der Veer geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op de lange termijn te waarborgen en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Martina van der Veer anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Martina van der Veer kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens aan de controller worden doorgegeven wanneer de nieuwsbrief wordt besteld.

Martina van der Veer informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene voor de eerste keer heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief via de double opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen aan het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene later te kunnen traceren en dient derhalve als rechtsbescherming voor de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of wijzigingen in de technische omstandigheden. De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee de toestemming kan worden ingetrokken. U kunt zich ook op elk gewenst moment rechtstreeks op de website van de controller afmelden voor de nieuwsbrief of de controller op een andere manier hiervan op de hoogte stellen.

6. nieuwsbrief tracking

De nieuwsbrief van Martina van der Veer bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die wordt ingesloten in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan het succes of falen van online marketingcampagnes statistisch worden geanalyseerd. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Martina van der Veer zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geëvalueerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de aparte toestemmingsverklaring in dit verband in te trekken via de dubbele opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. Martina van der Veer beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

7 Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8 Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om van de verwerkingsverantwoordelijke op elk moment gratis informatie te krijgen over de persoonsgegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen
  • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
  • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de overdracht.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) GDPR.
  • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8 lid 1 GDPR.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om de door Martina van der Veer opgeslagen persoonsgegevens te wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Martina van der Veer zal er onverwijld voor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissing wordt voldaan.

  Indien de persoonsgegevens door Martina van der Veer openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met art. 17 lid 1 GDPR, zal Martina van der Veer passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene deze andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te verwijderen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Een medewerker van de Martina van der Veer zal in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen regelen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1 GDPR in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door de Martina van der Veer zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Martina van der Veer zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder tegenwerking van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming krachtens artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst krachtens artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

  Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 (1) GDPR het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, indien dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit geen negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Martina van der Veer.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die gebaseerd is op punt e) of f) van artikel 6, lid 1, van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Martina van der Veer zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

  Als Martina van der Veer persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Martina van der Veer de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Martina van der Veer voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van Martina van der Veer. Het staat de betrokkene ook vrij om, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Martina van der Veer passende maatregelen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, met name het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en om het besluit te betwisten.

  Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

  Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

9. bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of kan de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens als de betrokkene onze website bezoekt en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Facebook op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen bij zijn/haar Facebook-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het geeft ook uitleg over de instellingsmogelijkheden die Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar waarmee het verzenden van gegevens naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het doorsturen van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

10. gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website vanwaar een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitatiemaatschappij van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging "_gat._anonymiseIp" voor webanalyse via Google Analytics. Deze toevoeging wordt door Google gebruikt om het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene in te korten en te anonimiseren als onze website wordt geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te analyseren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website laten zien en om andere diensten aan te bieden in verband met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens naar Google te sturen ten behoeve van online analyse. In de loop van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissieafrekeningen te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer onze website wordt bezocht, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is geplaatst op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en om dit te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google herkend als een bezwaar. Als het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die kan worden toegerekend aan hun controlesfeer, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden gevonden onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op internet waarop uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Op YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd, waardoor zowel complete film- en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal toegankelijk zijn.

De werkmaatschappij van YouTube is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende YouTube-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In de loop van deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt geopend. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op YouTube op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit het YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

De gegevensbeschermingsbepalingen gepubliceerd door YouTube, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

12. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a GDPR dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d GDPR.
Uiteindelijk kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op art. 6 I lit. f GDPR. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Wij mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder uitvoeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 GDPR).

13. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6 I lit. f GDPR, is ons legitieme belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

14. Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor het nakomen van het contract of het initiëren van het contract.

15. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

16. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

17 Thrivecart

Voor de verkoop van mijn producten maak ik gebruik van de diensten van Thrivecart (product van Webactix Ltd, 6 Boulder Lane, Pyes Pa, Tauranga, Nieuw-Zeeland). Tijdens het verkoopproces wordt u naar de servers van Thrivecart geleid. Op het moment dat je op een van de productknoppen klikt, verlaat je mijn website en word je doorgestuurd naar de Thrivecart verkooppagina's die ik heb gemaakt.
Alle functies op de verkooppagina en de volledige afhandeling van de verkoop worden via Thrivecart uitgevoerd en ik heb geen invloed op het soort en de omvang van de gegevens die door Thrivecart worden verzameld en kan niet zeggen hoe Thrivecart deze gegevens verwerkt. Ik wil er uitdrukkelijk op wijzen dat het mogelijk is dat gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten en door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt. Volgens de huidige juridische situatie worden de Verenigde Staten nog steeds beschouwd als een onveilig derde land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. De betalingsproviders PayPal en Stripe zijn geïntegreerd als belangrijke componenten in het verkoopproces via Thrivecart. Er is momenteel geen adequaatheidsbesluit in overeenstemming met art. 45 GDPR en ik heb een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Thrivecart, die overeenkomt met een contract voor orderverwerking, in overeenstemming met art. 28 GDPR. Meer informatie kunt u vinden op https://legal.thrivecart.com.
RechtsgrondslagDe rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens tijdens een boekings- of betalingsproces is art. 6 lid 1 zin 1 lit. b).

18. streep

Een manier om uw verkooptransactie via Thrivecart te verwerken is door het betalingsproces via de betalingsdienstaanbieder Stripe, ℅ Legal Process, 510,Townsend St., San Francisco, CA 94103 (Stripe) of Stripe Payments Europe Limited 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ierland Attention: Stripe Legal. Hiermee wil ik voldoen aan mijn legitieme belang om een efficiënte en veilige betaalmethode aan te bieden (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Om deze reden geef ik de volgende gegevens door aan Stripe voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (Art. 6 para. 1 lit. b. GDPR).Naam kaarthouder:inBankgegevensCreditcardgegevensCreditcardvervaldatumCreditcardverificatiecode (CVC)E-mailadresBestelnummerKlantennummerTijd en datum van de transactieTransactiebedragLocatieProvidernaamEr is geen wettelijke of contractuele verplichting om de in dit gedeelte vermelde gegevens te verwerken. Het is echter niet mogelijk om een betaling uit te voeren via Stripe zonder uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Je hebt echter de mogelijkheid om een andere betaalmethode te kiezen.Stripe neemt een dubbele rol aan bij gegevensverwerkingsactiviteiten als a) verwerkingsverantwoordelijke en b) verwerker. a) Als verwerkingsverantwoordelijke gebruikt Stripe uw doorgegeven gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit komt overeen met het gerechtvaardigd belang van Stripe (conform Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) en dient de uitvoering van het contract (conform Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). Ik heb geen invloed op dit proces.b) Als verwerker is Stripe er om transacties binnen de betalingsnetwerken te voltooien. In het kader van de orderverwerkingsrelatie handelt Stripe uitsluitend in overeenstemming met mijn instructies en is contractueel verplicht tot naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften in de zin van Art. 28 GDPR.Stripe heeft nalevingsmaatregelen geïmplementeerd voor internationale gegevensoverdrachten. Deze zijn geldig voor alle wereldwijde activiteiten waarbij Stripe persoonsgegevens van natuurlijke personen in de EU verwerkt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC's) van de EU.Op: https://stripe.com/privacy-center/legal vind je meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties bij Stripe. Ik bewaar je gegevens totdat de betalingsverwerking is voltooid. Hieronder valt ook de wettelijke bewaartermijn (voor mij geldt een wettelijke bewaartermijn van 10 jaar conform [§ 147 AO / § 257 HGB]), die nodig is voor de verwerking van terugbetalingen, debiteurenbeheer en fraudepreventie.

19. PayPal

Een manier om uw verkooptransactie via Thrivecart te verwerken is door het betalingsproces via de betalingsdienstaanbieder PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg). Dit komt overeen met mijn legitieme belang om een veilige en efficiënte betaalmethode aan te bieden (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) en in deze context geef ik de volgende gegevens door aan PayPal voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (Art. 6 para. 1 lit. b. GDPR).VoornaamLaatste naamAdresTelefoonnummerE-mailadresEr is geen wettelijke of contractuele verplichting om de in deze sectie vermelde gegevens te verwerken. Betaling via Paypal kan echter niet worden uitgevoerd zonder de overdracht van uw persoonlijke gegevens. Neem rechtstreeks contact met mij op als u een andere betaalmethode wilt kiezen.Om uw bereidheid en vermogen om te betalen te garanderen, voert PayPal een kredietcontrole uit voor verschillende services (zoals betaling via automatische incasso). Dit komt overeen met het legitieme belang van PayPal (conform Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) en dient de uitvoering van het contract (conform Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). Voor dit doel worden uw gegevens (naam, adres, geboortedatum, bankgegevens) doorgegeven aan kredietbureaus. Ik heb geen invloed op dit proces en ontvang alleen het resultaat of de betaling is afgewezen of uitgevoerd of dat de verificatie nog in behandeling is.Op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full vind je meer informatie over annulerings- en bezwaarmogelijkheden bij PayPal. Je gegevens worden door mij opgeslagen totdat de betalingsverwerking is voltooid. Dit omvat ook de wettelijke termijn (voor mij geldt de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar conform [§ 147 AO / § 257 HGB]), die noodzakelijk is voor de verwerking van terugbetalingen, debiteurenbeheer en fraudepreventie. 

Zoom 20

Ik gebruik ZOOM voor mijn gratis inleidende gesprekken, holistische en zakelijke coaching, vocale klankhealingen, workshops en trainingen.
De Zoom-dienst wordt geleverd door ZOOM Video Communications Inc, 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA (hierna "ZOOM"). Wanneer u de Zoom-link gebruikt, worden de gegevens die u invoert doorgegeven aan ZOOM in de VS en verwerkt. Volgens de GDPR worden de VS beschouwd als een derde land met een onveilig niveau van gegevensbescherming. Ik heb geen gedetailleerde kennis over de omvang en de aard van de verwerking of over de duur van de opslag door ZOOM. Ik heb met de ZOOM een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen afgesloten in overeenstemming met art. 28 GDPR.
Let op: Het HvJEU beschouwt de VS als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat Amerikaanse autoriteiten persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de verdediging tegen terrorisme. Hiertegen is mogelijk geen rechtsmiddel beschikbaar.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) en b) GDPR. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van ZOOM op https://us02web.zoom.us/de-de/privacy.htmlfindest. 

 

Dit privacybeleid is opgesteld door de Privacy Policy Generator van de DGD - Your External DPO die is ontwikkeld in samenwerking met Duitse advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen. Externe functionaris voor gegevensbescherming Neder-Beieren in samenwerking met de Gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte en aangevuld met andere delen.